ncclogoicon

Algemene voorwaarden Stichting NewCare College

Algemene Voorwaarden voor verkoop van onderwijsdiensten aan particulieren en organisaties van NewCare College

Versie januari 2021

Inhoudsopgave
Artikel 1: Definities
Artikel 2: Toepasselijkheid
Artikel 3: Aanbod
Artikel 4: Overeenkomst
Artikel 5: Annulering
Artikel 6: Beëindiging van de overeenkomst
Artikel 7: Prijswijzigingen
Artikel 8: Levering
Artikel 9: Conformiteit
Artikel 10: Betaling
Artikel 11: Niet tijdige betaling
Artikel 12: Niet-nakoming van de overeenkomst
Artikel 13: Aansprakelijkheid van NewCare College voor personeel en ingehuurden
Artikel 14: Vertrouwelijkheid
Artikel 15: Vragen en klachten
Artikel 16: Eigendomsrecht
Artikel 17: Wijziging

Artikel 1: Definities
Onderwijs:
Onderwijs, opleiding, workshop, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.
Afstandsonderwijs:
Vorm van onderwijs, waarbij docent en student of cursist niet gelijktijdig persoonlijk aanwezig zijn.
Contactonderwijs:
Vorm van onderwijs met directe interactie tussen docent of trainer en student of cursist.
Formeel onderwijs:
Onderwijs dat gereguleerd wordt door wetgeving en dat wordt afgesloten met een formeel, d.i. wettelijk
erkend diploma.
Niet-formeel onderwijs:
Onderwijs dat niet gereguleerd wordt door wetgeving.
Afnemer:
Particulieren en organisaties die onderwijs hebben gekocht van NewCare College
Overeenkomst:
Een overeenkomst, zoals bedoeld in artikel 2 lid 1.
Overeenkomst op afstand:
Een overeenkomst die zodanig is gesloten dat uitsluitend gebruik is gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals schriftelijke correspondentie of digitale communicatie.
NewCare College:
NewCare College, een rechtspersoon gevestigd te Bennebroek, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 862048357 en eigenaar van www.newcarecollege.nl en alle bijbehorende auteursrechten.

Artikel 2: Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen NewCare College en de afnemer met betrekking tot een onderwijs, zowel betreffende formeel onderwijs als niet-formeel onderwijs, en alle overeenkomsten die uitsluitend betrekking hebben op de koop van lesmateriaal.

Artikel 3: Aanbod
1. NewCare College brengt het aanbod elektronisch dan wel schriftelijk uit.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de onderwijs en/of van het lesmateriaal dat onderdeel uitmaakt van de onderwijs. Het aanbod geeft tevens aan of gebruik van dit lesmateriaal verplicht is.
3. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten dat voor de afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Het aanbod vermeldt in ieder geval op duidelijke en begrijpelijke wijze de volgende gegevens;
a. in het geval van een overeenkomst die betrekking heeft op onderwijs:
– de wijze van aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
– wanneer de onderwijs start;
– de voorwaarden waaronder de onderwijs eventueel niet doorgaat;
– voor zover van toepassing: de toelatingseisen om aan het onderwijs deel te mogen nemen;
– de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen; – de wijze van betaling;
– de duur van de overeenkomst,
b. of in het geval van een overeenkomst die uitsluitend betrekking heeft op de koop van lesmateriaal:
– de prijs met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen;
– de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
– de levertijd van lesmateriaal.
4. Deze algemene voorwaarden worden voorafgaand aan de overeenkomst nadrukkelijk bekend gemaakt aan de afnemer en maken integraal deel uit van de algemene informatievoorziening van NewCare College.
5. NewCare College mag aan het uitbrengen van een aanbod en/of de aanvaarding van een opdracht de voorwaarde verbinden dat de afnemer zijn persoonsgegevens verstrekt en/of een kopie van een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart overlegt.
6. Onverminderd het bepaalde in lid 1 tot en met 5 omvat het aanbod bij een overeenkomst op afstand bovendien de volgende gegevens:
a. de identiteit en het postadres van NewCare College, inclusief het adres van de vestiging van NewCare College;
b. het recht van de afnemer de overeenkomst binnen zeven werkdagen te ontbinden overeenkomstig artikel 6 lid 2 en 3;
c. indien bijkomende kosten in rekening worden gebracht voor contact met NewCare College via telefoon of internet: de hoogte van het geldende tarief;
d. de geldigheidsduur van het aanbod.

Artikel 4: Overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de afnemer. Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de afnemer hiervan schriftelijk of langs digitale weg een bevestiging.
2. In geval van digitale opdrachtverlening stuurt NewCare College een digitale bevestiging naar de afnemer; zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door NewCare College kan de afnemer de opdracht annuleren.
3. Nadat een overeenkomst op afstand tot stand is gekomen, worden de in artikel 3 lid 3 en lid 6 bedoelde gegevens schriftelijk of op een andere, aan de afnemer ter beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame gegevensdrager verstrekt.

Artikel 5: Annulering
1. Indien er sprake is van een overeenkomst inzake contactonderwijs met een vastgelegde startdatum geldt, na afloop van de eventuele bedenktijd, de volgende annuleringsregeling:
a) Bij annulering tot vier weken voorafgaand aan de startdatum wordt het gehele bedrag gerestitueerd.
b) Bij annulering tussen twee en vier weken voorafgaand aan de startdatum wordt 50% gerestitueerd.
c) Bij annulering binnen twee weken voorafgaand aan de startdatum vindt er geen teruggave meer plaats.

Artikel 6: Beëindiging van de overeenkomst
1. De afnemer kan een voor bepaalde tijd gesloten overeenkomst te allen tijde opzeggen. Tussentijdse beëindiging leidt in beginsel niet tot restitutie van de door de afnemer verschuldigde prijs of het vervallen van de betaalplicht daarvan, behalve de prijs voor (nog) niet geleverd lesmateriaal.
2. Gedurende 14 dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met betrekking tot een onderwijs heeft de afnemer het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien niet alle gegevens zijn verstrekt, zoals bedoeld in artikel 3 lid 6, dan bedraagt deze termijn zeven werkdagen na het alsnog verstrekken ervan tot een maximum van drie maanden na het sluiten van de overeenkomst.
3. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de koop van lesmateriaal heeft de afnemer een termijn van zeven werkdagen waarbinnen hij de overeenkomst zonder opgaaf van redenen kan ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag die volgt op de dag van ontvangst van het lesmateriaal.
4. Met inachtneming van het bepaalde in lid 5, heeft de afnemer in geval van ontbinding overeenkomstig lid 2 en lid 3 recht op kosteloze terugbetaling van wat hij al heeft betaald. NewCare College betaalt zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig dagen na de ontbinding terug.
5. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 2 en lid 3 dient de afnemer eventueel van NewCare College ontvangen lesmateriaal zo spoedig mogelijk aan NewCare College terug te zenden. NewCare College is gerechtigd de directe kosten van het terugzenden voor rekening te laten komen van de afnemer. Het terugzenden geschiedt voor risico van de afnemer.
6. Indien de afnemer een beroep doet op de ontbindingsmogelijkheid uit lid 2 en lid 3 wordt, zonder dat de afnemer een boete is verschuldigd, een eventuele aanvullende overeenkomst van geldlening als betalingsregeling van NewCare College aan de afnemer van rechtswege ontbonden.
7. Geen recht op ontbinding overeenkomstig lid 2 bestaat, als het onderwijs door NewCare College met instemming van de afnemer is begonnen, voordat de termijn van zeven werkdagen is verstreken. Onder aanvang van het onderwijs wordt mede verstaan het verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op digitale wijze wordt aangeboden.

Artikel 7: Prijswijzigingen
1. Als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.
2. De afnemer heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als ná drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, maar nog vóór aanvang van het onderwijs c.q. aflevering van het lesmateriaal de prijs wordt verhoogd.
3. Lid 1 en 2 zijn niet van toepassing op prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien.

Artikel 8: Levering
1. Lesmateriaal
a. NewCare College levert het lesmateriaal tijdig aan de afnemer. Onder tijdige levering wordt mede verstaan het tijdig verschaffen van toegang tot lesmateriaal dat op digitale wijze wordt aangeboden.
b. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs is de maximale levertijd 30 dagen, tenzij anders wordt overeengekomen. Indien deze levertijd wordt overschreden, kan de afnemer zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst ontbinden.
c. Verkeerd of beschadigd lesmateriaal wordt onmiddellijk door NewCare College vervangen.
2. Correctiewerk
a. De afnemer wordt geïnformeerd over de termijn waarbinnen ingezonden opdrachten of toetsen worden gecorrigeerd.
b. Het tijdstip van het terugontvangen van correcties moet in redelijke verhouding staan tot het tijdstip van aanvang van het vervolg van het onderwijs respectievelijk van een eventuele herkansing.

Artikel 9: Conformiteit
1. De onderwijs moet beantwoorden aan de overeenkomst en op deskundige wijze en met gebruikmaking van deugdelijke faciliteiten worden uitgevoerd.
2. Het geleverde lesmateriaal moet beantwoorden aan de overeenkomst en die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn, alsmede voor een bijzonder gebruik voor zover dat is overeengekomen.

Artikel 10: Betaling
1. Betaling vindt plaats in contanten, tenzij anders is overeengekomen. Contante betaling omvat ook bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door NewCare College aangegeven bank- of girorekening op het tijdstip van de koop of levering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.
2. Als betaling in termijnen is overeengekomen, moet de afnemer – met inachtneming van het bepaalde in lid – betalen volgens de termijnen en de percentages, zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
3. Betaling van de onderwijs vindt plaats vóór het moment dat de opleiding van start gaat. NewCare College mag van de afnemer verlangen dat het volledige bedrag uiterlijk 10 werkdagen vóór de dag van aanvang van het onderwijs is voldaan.
4. Bij de koop van lesmateriaal zonder onderwijs moet betaling geschieden ten tijde en ter plaatse van de aflevering. De afnemer kan door NewCare College tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.

Artikel 11: Niet tijdige betaling
1. De afnemer is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. NewCare College zendt na het verstrijken van die datum twee betalingsherinneringen en een aanmaning en geeft de afnemer de gelegenheid binnen de gestelde termijnen, na ontvangst van deze betalingsherinneringen en aanmaning alsnog te betalen.
2. Als na het verstrijken van deze termijnen nog steeds niet is betaald, is de NewCare College gerechtigd rente en redelijke kosten van (buitengerechtelijke) invordering in rekening te brengen bij een incassobureau. De rente mag in rekening worden gebracht vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en is gelijk aan de wettelijke rente. De volledige vordering zal hierbij opeisbaar gesteld worden.
3. Gedurende de behandeling van een klacht of geschil conform het in artikel 15 en 16 bepaalde, zal NewCare College het in rekening brengen van rente en invorderingskosten opschorten.

Artikel 12: Niet-nakoming van de overeenkomst
1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2. NewCare College heeft het recht van terughouding (recht van retentie) als de afnemer tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
3. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.
4. Indien de niet, niet tijdige of niet deugdelijke nakoming van NewCare College te wijten is aan overmacht, is er geen sprake van een tekortkoming in de verplichting van NewCare College, die aan haar kan worden toegerekend. De omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening en risico van NewCare College komen, zijn ondermeer ziekte en/of werkstaking van werknemers van NewCare College dan wel van ingehuurde partijen, oorlog, rampen, brand en overheidsmaatregelen. Indien door overmacht nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden zal NewCare College in eerste instantie in overleg treden met de opdrachtgever om tot een passende oplossing te komen. Mocht er geen passende oplossing zijn, behalve beëindiging, dan zal NewCare College de overeenkomst beëindigen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid van NewCare College voor personeel en ingehuurden
1. Voor zover NewCare College toerekenbaar tekortschiet en de afnemer daardoor schade lijdt, is de aansprakelijkheid van NewCare College voor schade die niet het gevolg is van letsel-, dood- of zaakschade, beperkt tot vergoeding van directe schade.
2. De aansprakelijkheid van NewCare College voor letsel-, dood- of zaakschade wordt niet uitgesloten of\ beperkt.
3. De in lid 1 en 2 bedoelde aansprakelijkheid strekt zich uit tot personen in dienst van NewCare College, dan wel aan personen die door hem zijn aangesteld voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 14: Vertrouwelijkheid
1. Door afnemer verstrekte informatie wordt door NewCare College, diens personeel en/of voor hem werkzame personen vertrouwelijk behandeld. NewCare College conformeert zich aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 15: Vragen en klachten
1. Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de onderwijs worden door NewCare College beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden door NewCare College per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij NewCare College, nadat de afnemer de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen één maand is in elk geval tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de afnemer zijn of haar rechten terzake verliest.
3. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat ter toetsing aan de rechter kan worden voorgelegd.

Artikel 16: Auteursrecht en eigendomsrecht
1. Het auteursrecht en/of ander intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door NewCare College verzorgde opleiding en/of het cursusmateriaal wordt/blijft eigendom van de NewCare College en/of de docent(en) van de betreffende Opleiding.
2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het Deelnemer niet toegestaan om het Cursusmateriaal anders dan voor eigen gebruik te gebruiken, of om op enigerlei wijze het Cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of te verkopen en/of aan derden beschikbaar te stellen.

Artikel 17: Wijziging
NewCare College behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden Onderwijs periodiek te wijzigen. Nieuwe versies zullen onmiddellijk van toepassing zijn, zodra deze publiekelijk toegankelijk worden gemaakt via de website van NewCare College.

ncclogoicon

Plan een adviesgesprek

Plan een vrijblijvend adviesgesprek in met onze opleidingsadviseur, vul onderstaande gegevens in en we bellen je snel terug.