ncclogoicon

Privacyverklaring

Bij New Care College vinden wij jouw privacy erg belangrijk. Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens. De door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Van wie verzamelen wij gegevens?
Wij verzamelen persoonsgegevens van (potentiële) studenten; onze medewerkers en medewerkers van onze leveranciers, onderaannemers, (potentiële) opdrachtgevers en andere geïnteresseerden.

Gebruik van cookies
Als je de website van New Care College bezoekt, maken wij gebruik van cookies.

Wanneer verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Wij verzamelen jouw gegevens vanaf het moment dat jij je inschrijft via onze website of onze online portal of wanneer jij je aanmeldt voor onderwijs, training en/of coaching, door het toezenden van jouw CV, of een andere gevraagde documenten. We kunnen jouw gegevens ook verzamelen als jij deze hebt geplaatst op publieke middelen zoals LinkedIn, Facebook of Instagram.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitoefenen onze om goed en passend onderwijs te kunnen bieden en uit te voeren en om de verplichtingen die wij moeten nakomen;
Het gaat het bijvoorbeeld om gegevens die nodig zijn om je aan te melden bij een opleiding, om je resultaten te registreren, om je te begeleiden tijdens de looptijd van je studie of om je uiteindelijk een diploma te kunnen verstrekken. Daarnaast zijn wij verplicht om bepaalde persoonsgebonden informatie te delen met andere partijen, zoals DUO en de Inspectie van het Onderwijs.

Welke gegevens verzamelen wij van jou?
● Personalia, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, burgerservicenummer (voor inschrijving in DUO), nationaliteit, geboorteplaats en e-mailadres;
● Financiële gegevens, zoals je bankrekeningnummer en rekeningen die wij verstuurd hebben;
● Gegevens over je vooropleiding;
● Gegevens over je opleiding(en) binnen New Care College, zoals klas, stage-/leerbedrijf informatie, rooster, etc.;
● Gegevens over je studievoortgang, zoals aanwezigheid, begeleiding, examinering en diplomering;
● Gegevens over docenten en begeleiders die bij jouw opleiding betrokken zijn;

Met welke partijen delen we jouw gegevens?
Over het algemeen gebruiken we jouw gegevens om het onderwijs dat je bij NCC volgt, goed in te kunnen vullen. Voor sommige gegevens zijn wij echter verplicht deze te delen met externe organisaties, zoals DUO, de Onderwijsinspectie, onze accountant, bepaalde samenwerkingsverbanden, de leerplichtambtenaar van de gemeente of stage- en leerwerkbedrijven. In deze gevallen wordt uitsluitend die informatie gedeeld, die minimaal noodzakelijk is.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
● Als jij je bij ons inschrijft of als wij jou benaderen om je bij ons in te schrijven en je gaat hiermee akkoord, dan bewaren wij jouw persoonsgegevens maximaal 2 jaren na ons laatste contact.
● Als je bij NCC een opleiding volgt bewaren wij jouw gegevens maximaal 2, 5 of 7 jaren afhankelijk of en zo ja welke wettelijke bewaartermijn er van toepassing is, tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben om bepaalde gegevens langer te bewaren. Meer informatie over specifieke termijnen lees je terug
via:https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/over-privacy/persoonsgegevens/bewaren-van-persoonsgegevens
● Als je een contactpersoon van onze zakelijke relatie bent, bewaren wij jouw gegevens zolang je bij onze zakelijke relatie werkt, dan wel zolang er een wettelijke bewaarplicht oprust.

Welke rechten heb jij met betrekking tot jouw persoonsgegevens?
Je hebt het recht:
● om jouw toestemming voor de verwerking in te trekken;
● om de gegevens die wij van jou verwerken in te zien;
● om onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren/rectificeren;
● om je persoonsgegevens te verwijderen en/of beperkt te laten verwerken (in bij wet bepaalde gevallen);
● om bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens;
● op gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens;
● om een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

Melding datalek
Ben je van mening dat er sprake is van een (mogelijk) inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens, verzoeken wij je dit direct te melden via support@NewCareCollege.nl

ncclogoicon

Plan een adviesgesprek

Plan een vrijblijvend adviesgesprek in met onze opleidingsadviseur, vul onderstaande gegevens in en we bellen je snel terug.